Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  Agrarisch natuurbeheer een succes

De inspanningen die de Natuur en Milieucoöperatie Rivierduingebied samen met de leden en vrijwilligers verricht om moderne landbouw en natuur samen te laten bestaan, lijken succes te hebben. Er komen steeds meer veschillende vogelsoorten het gebied bevolken. De maatregelen zijn o.a. slootkantbeheer in de vorm van uitgesteld maaien, waardoor er vooral kleine vogelsoorten een broedplaats vinden. Nestbescherming van weidevogels, waardoor meer eieren kunnen worden uitgebroed.

Dat de Natuur en Milieucoöperatie niet alleen in eigen omgeving actief is, blijkt uit het feit dat er dit voorjaar nog een 3 ha grasland is geadopteerd in de Noordoostpolder bij veehouder A Rops. Dit is gedaan in samenwerking met adviesbureau “Rivierduin G 38 Advies” van de fam Barkema te Lelystad. Hierdoor kon het maaien van dit perceel worden uitgesteld, waardoor de eieren en jongen van kievit, tureluur en grutto zijn gered. Dit is vooral belangrijk voor de tureluur en grutto, die nog maar weinig voorkomen in Flevoland.

Een van de bijzonder projecten is ook de z.g. veldleeuwerikstrook. Met deze stroken wordt geprobeerd een zo goed mogelijk leefklimaat voor de veldleeuwerik te scheppen. Dit is noodzaak, omdat de veldleeuwerik, “de nachtegaal van het akkerland” die vroeger algemeen voor kwam, nu een zeldzaam vogeltje is geworden. Ook andere akker en weidevogels profiteren hiervan, omdat door deze stroken ideale omstandigheden ontstaan voor insecten.

Door al deze inspanningen is het gelukt om een aantal bijzondere vogelsoorten te kunnen spotten in het Rivierduingebied tussen Lelystad en Swifterbant. Behalve sperwer, buizerd en torenvalk houden er zich ook een paartje grauwe kiekendief en een groepje roodpootvalken op. Een bruine kiekendief vertoonde zich op een onverwachte plaats en een nieuw paar kerkuilen vestigde zich in een van de voor hen opgehangen nestkasten. Niet alleen deze prachtige roofvogels en uilen voelen zich er thuis.

Dit voorjaar was al opvallend succesvol door meer bontbekplevieren dan in voorgaande jaren. Volgens de broedvogelatlas van SOVON leven naar schatting zo'n 450 broedparen in heel Nederland. Hier werden alleen al op de kavels van de leden van de Natuur- en Milieucoöperatie 18 paartjes waargenomen. Verder is een opvallend groot aantal vroege legsels van de kievit uitgekomen en zitten inmiddels weer honderden gele kwikstaarten te broeden in de bollenvelden.

De afgelopen winter heeft verassingen gebracht als smelleken, slechtvalk en blauwe kiekendief, die voor kortere of langere tijd in het gebied verbleven. Ook toen waren het niet alleen de roofvogels, die de aandacht trokken. Er overwinterden veel meer veldleeuweriken dan er ooit gezien zijn en grote groepen kieviten en goudplevieren hebben zich er geruime tijd tegoed gedaan aan de regenwormen, die vrijwel de hele de winter voor hen bereikbaar bleven.

Leden van de actieve agrarische natuurvereniging zijn er erg mee in hun sas. Al jaren worden slootkanten en enkele graspercelen laat of niet gemaaid en sinds vorig jaar doet een tiental leden mee aan een veldleeuwerikproject. Daarbij worden brede stroken ingezaaid met mengsels van grassen en kruiden, die door speciaal beheer, rust, dekking en voedsel in de vorm van insecten en zaden, toevoegen aan het gebied. Om dit project ook in de toekomst voort te kunnen zetten heeft de Agrarische natuurvereniging, kort geleden een verzoek voor verdere financiering van het project ingediend bij de Provinciale Staten van Flevoland.

De Natuur en Milieucoöperatie Rivierduingebied maakt zich sterk voor meer variatie in het gebied. Overhoekjes, waterpartijen, natuurstroken en speciaal beheerde percelen tussen de gangbare weiden en akkers zullen het toch al mooie gebied nog aantrekkelijker maken voor mens en natuur. De eerste successen zijn geboekt maar daar zal het, als het aan de coöperatie ligt, niet bij blijven!Overige artikelen.
 
Nieuws

16.04 Foto's tulpenloop '22
22.03 Het eerste kievitsei

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

16.04-01.05 Kalverschuur geopend
16.04-07.05Tulpenroute
16.04Tulpenloop kalverschuur
16.04-01.05Tulpenwandeling


 © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?